Részvételi feltételek

Általános Szerződési Feltételek
Felhasználók részére


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a tabakexpo.hu Weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül a TABAK Expo Kiállítás és Konferencia c. rendezvényre (a továbbiakban: Rendezvény) történő jegyértékesítést biztosító Ad Valorem Kft. (1112 Budapest, Nevegy utca 16. TT 4. ajtó, cjsz: 01-09-994842, adószám: 24191144-2-43, továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2.§ a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználók jogait és kötelezettségeit tartalmazza.


A Weboldal a Rendezvényre belépni kívánó személyek részére biztosítja a jegyvásárlás és a résztvevői regisztráció lehetőségét. A regisztráció előfeltétele annak, hogy résztvevők a Rendezvényre beléphessenek. A jegyvásárlás feljogosítja a Felhasználót a rendezvényre való belépésre.


Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendezvény zártkörű szakmai rendezvény, amelyre jegyet kizárólag olyan jogi személy vagy üzleti körében eljáró egyéni vállalkozó vásárolhat, illetve kizárólag olyan jogi személy képviselő vagy munkavállalója vagy egyéni vállalkozó vehet részt, amely jogi személy vagy egyéni vállalkozó megfelel a jelen ÁSZF 5. pontjában meghatározott feltételeknek, így a felhasználó nem minősül fogyasztónak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § 10. alpontja és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján.


Ezen felül Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján a rendelet hatálya rá nem vonatkozik, illetve a jelen ügylet tárgyát képező ügyletre.


1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte


1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldal útján a Felhasználó számára elérhető. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre is, amelyre Szolgáltató és Felhasználó (mint Felek) között a Weboldal igénybevételével kapcsolatban szerződés jön létre, amennyiben a Felhasználó az ÁSZF-et legalább ráutaló magatartással a szolgáltatás igénybevételét megelőzően elfogadta, kivéve ha a felek egyedi ajánlatkérést követően egyedi tartalommal kötnek szerződést és az adott egyedi szerződés ettől eltérően rendelkezik vagy az egyedi szerződés megkötése nem foglalja magában jelen ÁSZF elfogadását.


1.2. A Weboldalon nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződés a Felhasználó regisztrációjával és jelen ÁSZF elfogadásával jön létre, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.1.3. Felek között a Weboldalon kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató elektronikus úton őrzi meg, tartja nyilván és teszi visszakereshetővé. A szerződés nyelve a magyar.1.4. A Weboldal üzemeltetését a Szolgáltató végzi, akinek elérhetőségei:


Cégnév: Ad Valorem Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1112 Budapest, Nevegy utca 16. TT 4. ajtó

Adószám: 24191144-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-994842

A Weboldallal kapcsolatos ügyfélszolgálati e-mail cím és telefonszám: advalorem@advalorem.hu, +36 30 343 4178


2. Regisztráció


2.1. Felhasználó a „Regisztráció” lehetőségre kattintva tud regisztrálni. A regisztráció során a Felhasználó először azt tudja kiválasztani, hogy a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének (továbbiakban: MDKSZ) tagjaként vagy nem tagi státuszban kíván a Rendezvényen részt venni. Ezt követően meg kell adnia az alábbi adatokat: Név, Cégnév, beosztás, DKE szám, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok. Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadását és az Adatkezelési Tájékoztató tudomásulvételét követően a „Megrendelés elküldése” lehetőségre kattintva tudja a regisztrációját elküldeni, illetve a jegyvásárlást végrehajtani. A regisztráció elküldését követően Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazoló e-mailt küld ki, amelyben tájékoztatja a Felhasználót, hogy a regisztráció a Szolgáltató rendszerébe megérkezett, a regisztráció sikerült, vagy ha a regisztráció sikertelen, akkor ennek tényéről.


Belépőjegy árak:Leírás Bruttó ár (Ft)
Belépőjegy 1 fő belépésére jogosít, étkezés nélkül 7 000
Páros belépőjegy 2 fő belépésére jogosít, étkezés nélkül 12 000
VIP belépőjegy 1 fő belépésére jogosít, büféebéddel 26 000


Belépőjegy árak MDKSZ tagok részére:Leírás Bruttó ár (Ft)
Belépőjegy 1 fő belépésére jogosít, étkezés nélkül 5 000
Páros belépőjegy 2 fő belépésére jogosít, étkezés nélkül 8 000
VIP belépőjegy 1 fő belépésére jogosít, büféebéddel 20 000


A kiállítás helyszínén egyéni fizetéssel lehetőség van „streetfood” típusú étkezésre.


A VIP belépőjegy ára bruttó 20 000.-Ft értékben büféebédet, kávét, vizet és üdítőitalokat tartalmaz.


A büfében csak és kizárólag kártyával vagy HelloPay kártyával lehet vásárolni.


4. Fizetéssel és számlázással kapcsolatos információk:


4.1. A konferencián való részvétel feltétele a belépőjegy árának megfizetése. A regisztráció visszaigazolását és a számlázást az MDKSZ rendezvényszervező partnere, az Ad Valorem Kft. végzi, ennek megfelelően a belépőjegyet az Ad Valorem Kft.-nek kell megfizetni.


4.2. Az előzetes jelentkezés elfogadását követően az Ad Valorem Kft. számlát állít ki, melyet e-számla esetében bankkártyával vagy utalással, papíralapú számla esetében banki utalással lehet kiegyenlíteni.


4.3. A helyszínen csak MDKSZ tagoknak lehet készpénz ellenében belépőjegyet vásárolni, melyről készpénzes számlát állítunk ki.


4.4. Kérjük, hogy regisztrációjával vagy fizetéssel, számlázással kapcsolatosan forduljon bizalommal a munkatársainkhoz a +36 1 794 5174-es telefonszámon vagy a regisztracio@advalorem.hu email címen.


5. A Rendezvényen való részvétel feltételei


5.1. A fentiekben meghatározott Rendezvény18 éven felülieknek szóló zártkörű szakmai rendezvény. A rendezvény - tekintettel a hatályos jogszabályi előírásokra - olyan zártkörű rendezvényként kerül megszervezésre, amely a dohányforgalmazóknak mint szakmai célközönségnek szól. A rendezvényen csak 18 év feletti személyek vehetnek részt előzetes regisztráció elvégzése és annak szervezői jóváhagyása után. A szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy az előzetes regisztráció folyamatában az eseményre jelentkező személyek részvételi jogosultságát (így különösen életkor, MDKSZ tagság, dohánykereskedelmi engedély megléte vagy ilyennel rendelkező jogi személynél fennálló alkalmazotti jogviszony) a hatályos jogszabályoknak való teljes körű megfelelés érdekében vizsgálhassák és adott esetben a jelentkezés ellenére a részvétel lehetőségét megtagadják. A részvétel megtagadása esetén a belépő ára visszajár.


5.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a résztvevők száma korlátozott, a belépésre az MDKSZ tagjai elsőbbséget élveznek.


6. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok


6.1. A Weboldal minden eleme szerzői jogi védelem alatt áll. A Weboldalon elérhető tartalom, szerzői mű, illetve más szellemi alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap, annak szerkezete, a Weboldal és az azon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.


6.2. A Weboldal, valamint a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatók vagy tárolhatók.


7. Egyéb rendelkezések


7.1. A Weboldal használata és az azon elérhető szolgáltatások igénybevétele feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.


7.2. A Szolgáltató a Rendezvény programjának módosításához fűződő jogot kifejezetten fenntartja.


7.3. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.


7.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései irányadóak.


7.5. Jelen ÁSZF 2023.10.02. napján lép hatályba.Adatkezelési tájékoztató

a TABAK EXPO Kiállítás és Konferencia 2023 rendezvényével kapcsolatos adatkezeléshezTisztelt Látogató!


A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Ad Valorem Kft. mint megbízott által a TABAK Team Kft. mint szervező és az Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége (továbbiakban: MDKSZ) mint szakmai szervező partner részére szervezett, 2023. november 7. napján megtartandó TABAK EXPO Kiállítás és Konferencia 2023 elnevezésű rendezvény (továbbiakban: Rendezvény) tabakexpo.hu honlapon (továbbiakban: Honlap) megvalósuló regisztrációs és lebonyolítási folyamatában felmerülő valamennyi, adatkezeléssel kapcsolatos információt és tájékoztatást megadja tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ezáltal segítsük Önt érintetti jogai gyakorlásában.


Kérjük, regisztrációt, illetve a rendezvényre való belépést megelőzően szíveskedjen elolvasni a jelen Adatkezelési tájékoztatót!1. Adatkezelők megnevezése


A rendezvény szervezésében együttműködő jogi személyek közös adatkezelőnek minősülnek (ahol az adatkezelési tájékoztató „Adatkezelőt” vagy „Adatkezelőket” említ, de nem nevesíti az adott adatkezelőt kifejezetten, ott a jogosultság vagy kötelezettség alanyaként valamennyi adatkezelőt kell érteni). Az esetleges adatvédelmi incidens esetén az alábbiakban megjelölt TABAK Team Kft. teljesíti a jogszabályból eredő kötelezettségeket


A regisztráció során megadott személyes adatait az alábbi közös adatkezelők kezelik


Ad Valorem Kft

Székhely: 1112 Budapest, Nevegy utca 16. TT 4. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-994842

Adószám: 24191144-2-43

Képviseli: Tóth Veronika Hajnalka, ügyvezető

E-mail cím: veronika.toth@advalorem.hu


továbbá


TABAK Team Kft.

Székhely: 2890 Tata, Ady E. utca 16.

Cégjegyzékszám: 11-09-021978

Adószám: 24672513-2-11

Képviseli: Lengyel Antal, ügyvezető

E-mail cím: lengyel.antal@tabakteam.hu


továbbá


Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége

Székhely: 2890 Tata, Ady Endre utca 16.

Nyilvántartási szám: 01-02-0010277

Adószám: 18111088-2-11

Képviseli: Lengyel Antal

E-mail cím: elnok@mdksz.hu


2. Adatkezelések körülményeinek leírása:


A Rendezvény szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos, valamint a tömegfelvételnek nem minősülő képfelvételekkel kapcsolatos adatkezelés a látogatók hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Tömegfelvételek készítése esetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőnek az események dokumentálásához, valamint a nyilvánosság tájékoztatásához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). A Rendezvénnyel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek jogszabályon alapulnak, így ennek kapcsán az Adatkezelő adatkezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint az adott projektre vonatkozó külön jogszabály), azonban a számlázásnál megadható adatok kizárólag közérdekből nyilvános adatok.


Kezelt személyes adat Kötelező-e megadni? Adatkezelés tervezett célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
az Ön neve igen a rendezvény programjáról való tájékoztatás, beléptetési és szervezési folyamatok lebonyolítása, kapcsolattartás az előbbi okokból az Ön hozzájárulása Nevét az alábbi időpontig őrizzük meg:
 1. hozzájárulásának visszavonása esetén a visszavonás közlését követő törlésig, vagy
 2. törlési kérelmének teljesítése esetén a törlés időpontjáig.
az Ön e-mail címe igen a rendezvény programjáról való tájékoztatás, beléptetési és szervezési folyamatok lebonyolítása, lebonyolítással kapcsolatos technikai információk megküldése, kapcsolattartás az előbbi okokból az Ön hozzájárulása E-mail címét az alábbi időpontig őrizzük meg:
 1. hozzájárulásának visszavonása esetén a visszavonás közlését követő törlésig, vagy
 2. törlési kérelmének teljesítése esetén a törlés időpontjáig.
az Ön telefonszáma igen a rendezvény programjáról való tájékoztatás, beléptetési és szervezési folyamatok lebonyolítása, lebonyolítással kapcsolatos technikai információk megküldése, kapcsolattartás az előbbi okokból az Ön hozzájárulás Az Ön telefonszámát az alábbi időpontig őrizzük meg:
 1. hozzájárulásának visszavonása esetén a visszavonás közlését követő törlésig, vagy
 2. törlési kérelmének teljesítése esetén a törlés időpontjáig.
Az Ön beosztása nem az Ön által a regisztráció során kötelezően megjelölendő céggel fennálló jogi kapcsolat könnyebb megállapítására szolgál (biztosítva az esemény zártkörűségét) az Ön hozzájárulása Az Ön beosztását az alábbi időpontig őrizzük meg:
 1. hozzájárulásának visszavonása esetén a visszavonás közlését követő törlésig, vagy
 2. törlési kérelmének teljesítése esetén a törlés időpontjáig.
Tömegfelvétel, amin Ön is látható - A nyilvánosság tájékoztatása a rendezvényről (különösen: az adatkezelők internetes felületein és a Trafikosok Lapja nyomtatott kiadványban) jogos érdek Az alábbi időpontig őrizzük meg a felvételt:
 1. tiltakozása esetén a tiltakozásnak való helyt adást követő törlésig, vagy
 2. törlési kérelmének teljesítése esetén a törlés időpontjáig.
Önről készült egyedi felvétel - A nyilvánosság tájékoztatása a rendezvényről (különösen: az adatkezelők internetes felületein és a Trafikosok Lapja nyomtatott kiadványban) az Ön hozzájárulása Az alábbi időpontig őrizzük meg a felvételt:
 1. hozzájárulásának visszavonása esetén a visszavonás közlését követő törlésig, vagy
 2. törlési kérelmének teljesítése esetén a törlés időpontjáig.


3. Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?


A Rendezvény Honlapján (tabakexpo.hu) lehetősége van regisztrálni.

A fentiekben felsorolt valamennyi személyes adat megadása – ahogyan a regisztráció is – opcionális, amennyiben azonban a regisztráció mellett dönt a fentiekben ilyenként megjelölt adatok megadása kötelező.


4. Hogyan adhatja meg, illetve vonhatja vissza hozzájárulását? Tiltakozási jog.


Ahogyan azt a fentiekben rögzítettük, adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása. Adatkezeléséhez való hozzájárulását az adott személyes adat vonatkozásában a Honlap Regisztrációs felületén történő rögzítésével tudja megadni. Önről készült egyedi képfelvétel vonatkozásában a hozzájárulást a rendezvényen való részvétellel megadottnak tekintjük.

Hozzájárulását bármikor, – a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában szereplő elérhetőségünkre küldött levél vagy e-mail formájában – valamennyi adatkezelés esetében visszavonhatja. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Önről készült esetleges egyedi képfelvétel kapcsán szintén ily módon jogosult visszavonni hozzájárulását, illetve tömegfelvétel vonatkozásában ugyanígy tud tiltakozni az adatkezeléssel szemben, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


5. Kik ismerhetik meg személyes adatait?


A Honlap regisztrációs felületén megadott személyes adataihoz kizárólag az adatkezelők erre jogosult munkatársai férhetnek hozzá

Személyes adatainak nincsenek címzettjei.


Az Adatkezelők a rendezvényen önállóan, vagy fotósként eljáró adatfeldolgozó megbízásával képfelvételeket készít, általánosságban tömegfelvételek formájában. A rendezvény zártkörű szakmai rendezvény. A felvételek elkészítése során az Adatkezelő törekszik arra, hogy a felvételeken lehetőség szerint több személy szerepeljen. A tömegfelvételt és a tömegfelvételnek nem minősülő felvételeket az Adatkezelők marketing és tájékoztató anyagaikban, hirdetményeiken, kiadványaikban, on- és offline kommunikációjukban egyaránt, híradásokban, valamint a honlapjukon és hivatalos Facebook oldalaikon teszik/tehetik közzé, az ott meghatározott adatvédelmi irányelveknek megfelelően. Az adatok kezelésére az Adatkezelő által üzemeltetett felületeken addig kerül sor, amíg az érintett nem kéri annak törlését. Az Adatkezelők törlési kérelem esetén a saját maguk által üzemeltetett, vagy a rendelkezésére álló on,- és offline felületekről a személyes adatokat véglegesen eltávolítják, ide nem értve a Trafikosok Lapja már megjelent lapszámait, ahonnan az eltávolítás a megjelenést követően nem lehetséges. Az Adatkezelőnek nincs ráhatása, hogy az adatkezelés időtartama alatt az általa üzemeltetett marketing felületről harmadik személyek által letöltött felvételekkel a továbbiakban mi történik.


Nem szükséges az érintett hozzájárulása, ha a felvétel tömegfelvételnek vagy nyilvános közéleti szereplés során készült felvételnek minősül. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához.


6. Hogyan védjük személyes adatait?


Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az Ön személyes adatainak biztonságát garantálja. A regisztráció során megadott személyes adatokat biztonságos szerveren őrizzük. A személyes adatokhoz kizárólag az erre jogosult munkatársaink férhetnek hozzá, más személy nem tekinthet bele a személyes adatokba. A jelen Adatkezelési tájékoztató 2. pontjában szereplő megőrzési idő lejártát követően, vagy ezt megelőző érintetti kérelem alapján az adatokat véglegesen töröljük. Az e-mail címeket elektronikus formában, levelezőrendszerünkben is tároljuk. Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Nyilvántartjuk az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. A természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve kockázattal járó adatvédelmi incidenseket bejelentjük a felügyelei hatósághoz. A természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve magas kockázattal járó adatvédelmi incidensekről tájékoztatjuk Önt.


7. Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?


Számunkra fontos, hogy adatkezelésünk megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek érdekében jelen pontban röviden bemutatjuk az egyes érintetti jogokat, majd ezeket bővebben kifejtjük az Adatkezelési tájékoztatóhoz kapcsolódó mellékletben.

Ön ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását. Ezeken felül Önt megilleti az adathordozhatósághoz és a tiltakozáshoz való jog. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket az Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában szereplő címekre tudja megküldeni.


8. Adattovábbítás


Simple Pay


Tudomásul veszem, hogy az Ad Valorem Hungary Kft. (székhely: 1112 Budapest, Nevegy utca 16.) adatkezelő által a tabakexpo.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Harmadik országban székhellyel rendelkező adatkezelő részére az Adatkezelő nem továbbít személyes adatot.


9. Adatfeldolgozó


Az adatokat az alábbiakban megjelölt tárhelyszolgáltató által biztosított szerveren tároljuk:


Név: rentiT Kft.

Székhely: 2030 Érd, Festő utca 93.

Elérhetőség: info@rentit.hu


Ahogyan a 6. pontban említettük, általunk adatfeldolgozóként igénybe vett fotósok is hozzáférhetnek az Önről készített felvételekhez.


10. Jogorvoslati lehetőségek


Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel megkérjük Önt, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz, vagy kérdés megtétele céljából – a felmerült kifogás rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Ön jogosult11. Egyéb rendelkezések


Ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, akkor erről tájékoztatjuk Önt, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy a felhasználást megtiltsa.A vonatkozó jogszabályok, hatósági iránymutatásokA Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a releváns hatósági iránymutatásokat, különös tekintettel az alábbiakra:


Jogszabályok:


Hatósági iránymutatások:


Érintetti jogokHozzáférés

Ön jogosult arra, hogy – elérhetőségeink valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az általunk által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében az alábbiakról kap tájékoztatást:


Ön kérheti továbbá az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (Excel vagy PDF), vagy annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátjuk rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.


Helyesbítés


Ön – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésünkre, kérhetjük ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, korlátozzuk az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggesztjük.


Törlés


Ön – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok törlését.


Amennyiben kérelme nyomán megállapítjuk, hogy az általunk kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll (például visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását), akkor az adatok kezelését megszüntetjük, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisítjük.


Az adatkezelés korlátozás


Ön – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:Automatikusan korlátozzuk a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve – tiltakozás esetén – annak megállapítását, hogy fennállnak-e az adatkezelés folytatásának felételei.


A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.


Adathordozhatóság


Ön – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, az Önre vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, az Ön által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett kérheti azt is, hogy egy Ön által megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsuk a személyes adatait.


Tájékoztatjuk arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok rendszereinkből való törlésével. Emellett Ön az adatok hordozását követően is jogosult a velünk történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra.


Tiltakozás


Ön – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – bármikor tiltakozhat a személyes adatainak a rendezvény során készített tömegfelvétel kezelése ellen. Ebben az esetben megvizsgáljuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják-e, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben azt állapítjuk meg, hogy ilyen okok fennállnak, a személyes adatok kezelését folytatjuk. Ellenkező esetben a személyes adatokat tovább nem kezeljük.


Érdekmérlegelési tesztA rendezvény ideje alatt a résztvevőkről képfelvételek készülnek melyek azt a célt szolgálják, hogy a rendezvényről megfelelő képfelvételek kerüljenek előállításra.


Érintettek jogai


Az adatkezelés hatálya alá tartozó érintettek gyakorolhatják mindazon jogukat, amelyek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet szerint megilletik. Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fent megjelölt célból történő kezelése ellen, azonban az esetleges nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia természetéből fakadóan a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti adatkezelőt.


Amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatinak kezelését, azokon további műveleteket nem végez. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Amennyiben az érintett tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az adatkezelést az Adatkezelő jogos érdeke továbbra is indokolttá teszi, az adatkezelés tovább folytatódik. Az adatkezelő mind a tiltakozásnak eleget tevő, mind pedig az azt megtagadó döntéséről írásban tájékoztatja az érintettet.


Fent bemutatott adatkezelési tevékenység szerves része a rendezvény megvalósításának, amely hozzájárul a jövőbeni esemény népszerűsítéséhez, ezáltal a látogatottság növeléséhez. A tárgybeli személyes adat kezelése megítélésünk szerint nem okoz nagyfokú sérelmet az Érintett számára.


Az érdekmérlegelési teszt eredménye:


Jelen érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapítottuk, hogy a GDPR rendelet 6.cikkének (1) albek. f) pontjában meghatározott adatkezelési jogalap a tárgybeli személyes adat kezelése vonatkozásában fennáll.